Dashboard

Documenten

Laat ons weten of je een professional in de branche bent of een particulier op zoek naar oplossingen. Op die manier kunnen we de perfecte diensten aanbieden die specifiek zijn afgestemd op jouw situatie.


Wilsverklaring

Volgens de wet op de euthanasie kan een handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, voor het geval dat hij zijn wil niet meer kan uiten, schriftelijk in een wilsverklaring zijn wil te kennen geven dat een arts euthanasie toepast indien deze arts zich verzekerd heeft:

 

  • dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
  • hij niet meer bij bewustzijn is;
  • en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

Praktisch

  • Deze wilsverklaring dient opgemaakt te worden ten overstaan van twee getuigen, waarvan er minstens één geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt. Deze verklaring moet gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en eventueel de vertrouwenspersoon.
  • Deze verklaring moet voldoen aan het model, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 2 april 2003, welk volledig conform is met de wilsverklaring die RWS aan haar leden verstrekt. (*)
  • RWS registreert dit document van al haar leden op het secretariaat en elke burger kan dit sinds 2008 ook laten registreren bij de overheid; Dit is géén wettelijke verplichting!

 

(*) De wilsverklaringen opgesteld of hernieuwd onder de wet van 2002 verloren na 5 jaar hun geldigheid en dienden dus opnieuw bij de gemeente te worden geregistreerd. Voortaan gelden de wilsverklaringen opgesteld of hernieuwd na 2 april 2020 (datum waarop de wetswijziging van kracht is geworden) voor onbepaalde duur. Bestaande wilsverklaringen blijven vijf jaar geldig. Na een hernieuwing worden ze voor onbepaalde duur.

Levenstestament

Dit document dat al bijna dertig jaar bestaat bij RWS is ondertussen gemeengoed geworden. Sinds 2002 en de patiëntenrechten moeten we dit lichtjes nuanceren. Een testament is iets dat je opstelt tijdens je leven en waarmee je zaken schriftelijk regelt die dienen te gebeuren na het overlijden.

 

Artikel 8 van de “wet patiëntenrechten” zegt dat patiënten recht hebben op informatie en toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. Deze toestemming kan feitelijk maar ook schriftelijk worden vastgelegd. De wet spreekt ook over het weigeren van tussenkomsten.

 

Precies deze weigeringen van tussenkomsten en behandelingen zitten vervat in het levenstestament dat RWS aan zijn leden aanbiedt. Elke meerderjarige Belg kan eender wanneer in zijn leven op voorhand vastleggen wat hij/zij niet meer wenst in behandelingen en tussenkomsten van beroepsbeoefenaars. Dit kan zijn niet meer reanimeren, geen beademingsmachine, geen kunstmatige voeding enz enz.

 

Dit document blijft altijd geldig.

Praktisch

  • Recht Op Waardig Sterven is een van de weinige organisaties die effectief deze wilsverklaring patiëntenrechten, het levenstestament registreert voor haar leden.
  • Dit levenstestament dient door alle zorgverstrekkers gerespecteerd te worden en is wettelijk afdwingbaar. Indien dit niet gebeurt, kan men juridische stappen ondernemen bij een burgerlijke rechtbank.
  • RWS zal voor haar leden tussenkomen indien dit nodig is.